Vi på Energi- och Klimatgruppen tar seriöst på den personliga integriteten för våra kunder och användare av våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. För att vi ska kunna leverera, utveckla, analysera och förbättra våra tjänster kräver det att vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra personuppgifter.

All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi på Energi- och Klimatgruppen eller eventuella underbiträden ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter till bland annat:

 • Tillhandahålla de produkter och tjänster vi levererar och administrera våra avtal med våra kunder.
 • För att installera, konfigurera, underhålla, säkra, utveckla, analysera och leverera våra tjänster
 • Göra utskick i form av nyhetsbrev och skicka relevant information till rätt person gällande våra tjänster
 • Dokumentationsändamål
 • Redovisnings- och bokföringsändamål
 • Ta emot rekryteringsansökningar

Teknisk information om cachelagring av webbsidor

Denna webbplats använder cache för att främja en snabbare responstid och en bättre användarupplevelse. Cachelagring skapar potentiellt kopior av alla sidor som visas på denna webbplats. Alla cachefiler är tillfälliga och nås aldrig av en tredje part, förutom vid behov för teknisk support från cachetilläggs-leverantören. Cachefiler löper ut efter en tidsperiod som angetts av webbplatsadministratören, men kan vid behov enkelt rensas tidigare av administratören. Det är möjligt att vi använder molntjänster från QUIC.cloud för att bearbeta och tillfälligt spara dina data.Se https://quic.cloud/privacy-policy/ för mer information.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

En behandling av personuppgifter är endast laglig om och i den mån någon av följande grunder är tillämplig.

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Klimatkontroll
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Klimatkontrolls intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter (intresseavvägning). Vid intresseavvägning tillkommer särskilda krav på dokumentation avseende den bedömning som gjorts.

Tredje part

Vi lämnar inte ut era personuppgifter till tredje part. Däremot behandlas personuppgifter, om nödvändigt, med våra tjänsteleverantörer i samband med olika uppdrag. I dessa fall blir den berörda individen informerad.

Gallringsrutiner

Vi behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Du har även rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Frågor

Personuppgiftsansvarig är Energi- och Klimatgruppen. Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.